wyszukiwanie zaawansowane

  Nie zapominaj o bezpieczeństwie pracy spawacza !!!  

wyślij link do strony

zapytaj obsługę serwisu

 

 

Podobnie jak inne operacje występujące przy produkcji przedmiotów metalowych, tak i przy spawaniu występują niebezpieczeństwa, które należy w miarę możliwości wyeliminować oraz zastosować odpowiednie środki zabezpieczające. Oprócz zagrożeń typowych dla każdego procesu produkcji, przy spawaniu występują również specyficzne zagrożenia wynikające ze stosowania łuku elektrycznego lub płomienia gazowego.

Podczas spawania łukowego mogą wystąpić następujące zagrożenia:

 • promieniowanie łuku,
 • zagrożenia elektryczne,
 • wytwarzanie gazów ipyłów.
 • napromieniowanie radiacyjne.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

przyłbica samościemniająca jako jedna z metod ochrony wzroku i skóry twarzy.

 

automatyczny system czyszczenia i nawiewu powietrza do przyłbicy spawalniczej z własnym niezależnym akumulatorowym zasilaniem

Zdrowie masz tylko jedno więc zapoznaj się z tym materiałem.

 • promieniowanie
  łuku elektrycznego
 • dym i
  pyły
 • zagrożenia
  elektryczne
 • zanieczyszczenia
  gazowe
 • elektrody TIG
  są niebezpieczne
 • spawanie
  gazowe BHP

Promieniowanie łuku

Łuk spawalniczy spostrzegamy jako źródło bardzo silnego jaskrawego światła. Na łuk można patrzeć tylko przez filtr optyczny (wbudowany w tarczę spawacza), który obniża natężenie światła do dopuszczalnego poziomu. Łuk promieniuje również w paśmie nadfioletu i podczerwieni. Promieniowanie ultrafioletowe stanowi zagrożenie dla oczu i skóry.

W celu zabezpieczenia spawacza i pracowników pracujących w pobliżu przed promieniowaniem łuku należy sprawdzić:

 • czy spawacz używa filtru optycznego o właściwej gęstości,
 • czy jest używane odpowiednie ubranie robocze (ubranie nie palne, fartuch skórzany, getry skórzane, tarcza ochronna, rękawice skórzane itp.)
 • czy stanowisko spawania jest w miarę możliwości osłonięte w celu ochrony innych pracowników,
 • czy pracujący w pobliżu pracownicy zostali powiadomieni o zagrożeniach,
 • czy jest łatwo dostępna pierwsza pomoc w przypadku porażenia oczu.

Wytwarzanie dymów i pyłów

W temperaturach występujących w łuku jest wytwarzany dym i są emitowane cząstki pyłu, które mogą znaleźć się w otoczeniu twarzy spawacza. Stopień zagrożenia zdrowia przez te cząstki zależy od ich składu chemicznego. Dlatego musi być określone maksymalne stężenie każdego składnika chemicznego wytwarzanego w procesie spawania, na które może być narażony spawacz. Należy pamiętać, że nie wszystkie zanieczyszczenia są widoczne, więc środki ochronne należy stosować bez względu na to czy zadymienie widać czy nie.

Należy wtedy sprawdzić czy:

 • czy materiał spawany nie wytwarza związków o małym dopuszczalnym stężeniu,
 • czy pokrycie ochronne powierzchni , rozkładając się nie wytworzy trujących gazów,
 • czy topniki nie zawierają związków o małych stężeniach dopuszczalnych,
 • czy może być użyta wentylacja miejscowa (jeżeli tak to jest bezwzględnie zalecana)
 • czy wentylacja miejscowa nie wydmuchuje zanieczyszczonego powietrza w taki sposób, że powoduje niebezpieczne stężenie w okolicach oddalonych od miejsca spawania; w takim przypadku zaleca się stosowanie filtrów,
 • czy stężenie dymu, zwłaszcza pod stropem, jest utrzymywane na odpowiednio niskim poziomie przez wentylację ogólną,

Zagrożenia elektryczne

Porażenie elektryczne wystąpi wtedy, gdy prąd przepłynie przez ciało człowieka i spowoduje skurcz mięśni. Wartość prądu, przy której to nastąpi jest różna dla różnych osób. W celu zabezpieczenia przed porażeniem jest wymagana systematyczna kontrola niektórych części urządzeń.

Należy sprawdzić czy:

 • wyłącznik główny jest łatwo dostępny,
 • urządzenia są skutecznie zerowane,
 • izolacja wszystkich przewodów jest w dobrym stanie,
 • wszystkie połączenia elektryczne zostały wykonane za pomocą odpowiedniego osprzętu i są dobrze zamocowane,
 • przewód spawalniczy, przewód powrotny, przewód uziemiający mają wystarczający przekrój w stosunku do występujących prądów,

Bardzo ważne jest też unikanie spawania w warunkach dużej wilgotności, gdyż skutki porażenia są wtedy znacznie groźniejsze.

Zanieczyszczenia gazowe

Zwykle gazy powstają w łuku podczas rozkładu topnika lub w wyniku oddziaływania promieni ultrafioletowych i podczerwonych na powietrze. W wyniku tego powstaje ozon, który wywołuje podrażnienie płuc. Kolejnymi gazami, które reagują pod wpływem ciepła i promieniowania ultrafioletowego są tlen i azot. Tworzą się wtedy tlenki azotu powodujące podrażnienie płuc, a w dużym stężeniu sinicę, która z kolei powoduje śmierć. Trzecim gazem toksycznym jest tlenek węgla, który jest trujący, jeśli będzie wdychany w dużych ilościach. Inne gazy są mało toksyczne , ale gazy ochronne powodują wypieranie powietrza z otoczenia mogąc doprowadzić do uduszenia. Należy więc w pomieszczeniach zamkniętych uzupełniać powietrze. środki ostrożności przedsięwzięte w celu zmniejszenia zagrożenia, które powodują gazy muszą zapewnić usunięcie również gazów wytworzonych przez łuk.

Należy więc sprawdzić

 • czy wloty wentylatorów wyciągowych są wystarczająco blisko posadzki, w wypadku gdy występuje możliwość wcielenia się warstwy gazów ochronnych,
 • czy gazy są wyprowadzane do atmosfery z dala od miejsca pracy,
 • czy gazy gromadzące się nad dnem zbiorników i podobnych zamkniętych pomieszczeń są wymieniane na świeże powietrze,
 • czy jest dostępne wyposażenie do reanimacji.

Ogólną zasadą jest stałe nadzorowanie spawacza pracującego w pomieszczeniach zamkniętych i zbiornikach.

ELEKTRODY WOLFRAMOWE TOROWANE - ZAGROŻENIE DLA CZŁOWIEKA I ŚRODOWISKA?

Pomimo tego że tor jest pierwiastkiem radioaktywnym i stanowi zagrożenie dla zdrowia i środowiska, elektrody torowane są nadal najbardziej popularne i najczęściej używane na całym świecie.
Promieniowanie alfa wydzielane przez tor jest w istocie minimalne, może być zneutralizowane nawet przez osłonę z kartki papieru i w rzeczywistości nie stwarza zagrożenia w procesie spawania.
Tor staje się niebezpieczny dla spawacza, gdy tlenek toru dostaje się do jego dróg oddechowych. Może to nastąpić przypadkiem przy spawaniu ( gdy powstają szkodliwe opary ) a przede wszystkim przy zaostrzaniu wierzchołka elektrody ( gdy pojawia się pył szlifierski ).
Problem radioaktywności toru jest nieco lekceważony. Spawacze zakładają maski, gogle, rękawice, chroniąc się w ten sposób przed wysoka temperaturą, parą, promieniowaniem ultrafioletowym, natomiast nadal najczęściej sięgają po elektrody torowane.
Uważamy za swój obowiązek zwrócić uwagę klienta na to zagrożenie, i zaproponować alternatywne rozwiązanie.
W niedalekiej przyszłości należy liczyć się z zaostrzeniem przepisów BHP dotyczących produkcji, użytkowania i utylizacji zużytych elektrod wolframowych. Należy również założyć, że w niedalekiej przyszłości elektrody do spawania WIG zawierające tor znikną z rynku. Już dziś mamy do dyspozycji przyjazne środowisku i lepsze pod względem technicznym rozwiązanie w postaci elektrod z dodatkiem ceru.

kup w sklepie internetowym

 

 • elektrody
  bezpieczne
 • parametry
  rekomendacje
 • spawanie
  orbitalne
 • zgrzewanie
  elektrodą wolframową
 • rodzaje
  elektrod

ELEKTRODY WOLFRAMOWE BEZPIECZNE - WOLNE OD TORU

Prace badawcze potwierdziły, że pierwiastki pozbawione promieniowania, takie jak cer czy lantan, z powodzeniem zastępują radioaktywny tor i mogą być wartościowym dodatkiem stopowym w elektrodach wolframowych.
Decydujące znaczenie ma tu proces uwalniania elektronów czyli energia konieczna do uwolnienia elektronu ze struktury atomowej elektrody. Dla uzyskania optymalnych dobrych rezultatów spawania elektrodą wymagana jest możliwie niska energia uwalniania elektronów. W przypadku obu pierwiastków, ceru i lantanu, energia ta jest nawet niższa niż w przypadku toru.
W wyniku badań prowadzonych przez wiele lat, firma Plansee może teraz zaproponować Państwu elektrody bezpieczne, pozbawione toru elektrody wolframowe "cerowane" WC20 oraz ostatnie osiągnięcie firmy PLANSEE elektrody wolframowe lantanowe GOLDplus
Zalety elektrod lantanowych GOLDplus:
 • elektroda posiada znakomite właściwości zapłonu i ponownego zapłonu
 • elektroda nie zawiera składników radioaktywnych
 • elektroda wolframowa firmy Plansee charakteryzuje się wysoką trwałością, szczególnie przy wyższych zakresach prądu
 • Spawając elektrodą firmy Plansee łuk elektryczny jest bardzo stabilny

PARAMETRY I REKOMENDACJE

Czynniki decydujące o dobrym rezultacie spawania są następujące:

praca uwalniania elektronów

Dla optymalnego zapłonu i stabilności łuku elektrycznego wymagana jest możliwie najniższa praca uwolnienia elektronów, można to zagwarantować poprzez domieszkowanie wolframu tlenkami.

zawartość tlenków

Istotnym czynnikiem, charakteryzującym jakość elektrody jest objętościowy udział domieszek tlenków . W elektrodach bezpiecznych, cerowanych WC20 oraz lantanowych GOLDplus, udział ten jest znacznie wyższy, niż w przypadku elektrody torowanej WT20. Dla użytkownika oznacza to istotną poprawę rezultatów spawania.

rozłożenie tlenków

Im bardziej równomiernie rozłożone są tlenki w strukturze elektrody, tym lepsze są parametry pracy ( zapłon, stabilność łuku ) i dłuższa żywotność elektrody. Elektrody WC20 i GOLDplus charakteryzują się wyjątkowo równomiernym rozłożeniem tlenków w strukturze, co gwarantuje optymalny rezultat spawania.

ugar / okres trwałości

Idealna ( pozbawiona rys i pęknięć) powierzchnia elektrod firmy Plansee oraz niezmienna geometria ostrza elektrody maja istotny wpływ na zużywanie się elektrody i okres jej trwałości.

Niezwykła precyzja w procesie produkcji elektrod pozwala PLANSEE dostarczać wysokiej jakości elektrody, bez rys i wzdłużnych pęknięć.

Firma Plansee gwarantuje stałą, wysoką jakość swoich elektrod, tym samy stałe parametry pracy i powtarzalne rezultaty spawania.
Elektrody firmy PLANSEE są produkowane w następujących średnicach i wariantach wykonania:
Średnice : 1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,0 / 3,2 / 4,0 / 4,8 /
Długość elektrody : 175 mm ewentualnie 150 mm , inne wymiary - na zamówienie,
Wyżarzanie : do wyboru - wyżarzane lub niewyżarzone Elektrody pakowanie są w pudełkach po 10 sztuk

SPAWANIE ORBITALNE ELEKTRODĄ FIRMY PLANSEE

80 % procesów spawania TIG, przeprowadza się ręcznie, niemniej w ostatnich latach można zaobserwować rosnący trend w kierunku automatyzacji tego procesu. Technika spawania orbitalnego jest zautomatyzowanym procesem spawania rur stosowanym tam gdzie stawia się najwyższe wymagania wobec urządzeń spawalniczych, operatorów tych urządzeń jak również materiałów spawalniczych.
Elektrody wolframowe mają także istotny wpływ na jakość spawania. Jakość elektrod przekłada się bowiem w wysokim stopniu na jakość spawu.
Elektrody TIG firmy PLANSEE spełniają wysokie wymagania jakościowe i są produkowane ściśle według naszych ostrych norm, dotyczących tolerancji, prostoliniowości, średnicy, długości, czy też kąta wierzchołka elektrody. Perfekcyjne wykonanie wierzchołka elektrody, osiągane poprzez wzdłużne oszlifowanie, pozwala na stabilne prowadzenie łuku elektrycznego w czasie całego procesu spawania.
Firma PLANSEE dostarcza specjalne elektrody TIG do spawania orbitalnego, które znajdują zastosowanie przy spawaniu instalacji przemysłowych, zbiorników, szczególnie w przemyśle energetycznym i jądrowym.

Elektrody te charakteryzuje:

 • specjalne wykonanie, np. dostosowanie elektrody do wymagań konkretnego procesu spawania
 • stała jakość zaszlifowania elektrody, zapewniająca powtarzalne rezultaty spawania
 • bardzo dobre właściwości zapłonu,
 • bardzo stabilny łuk elektroniczny

ZGRZEWANIE OPOROWE STOSUJĄC ELEKTRODY FIRMY PLANSEE

Program produkcyjny PLANSEE obejmuje nie tylko elektrody do spawania wykonane z wolframu lub stopów wolframu. PLANSEE dostarcza również specjalne materiały spawalnicze, przeznaczone do zgrzewania oporowego:
 • molibden oraz stop molibdenu TZM
 • SPARKAL ( kompozyt wolframu i miedzi )
 • DENSIMET ( stop o dużej zawartości wolframu i minimalnej ilości NiFe lub NiCu ) PLANSEE dostarcza w/w materiały głównie w postaci półfabrykatów lub - na życzenie klienta - wykonuje elektrody według rysunku klienta.
 • TYP ELEKTRODY
  RODZAJ PRĄDU
  TYPOWE ZAKRESY ZASTOSOWAŃ
  ZALETY SPAWALNICZE
  Elektroda GOLDplus
  (1,5 % lantanu)
  "złota"
  AC/DC

  -stale nisko i wysokostopowe
  -stopy aluminium
  -stopy magnezu
  -stopy tytanu
  -stopy niklu
  -stopy miedzi

  -bardzo dobre właściwości zapłonu i ponownego zapłonu
  -wysoka trwałość
  -znakomita w zakresie prądu wysokiego
  -wysoka stabilność łuku elektrycznego
  -wysoka jakość spawu
  -zastępuje z powodzeniem WT
  Elektroda WC20
  (2,0 % ceru)
  "szara"
  AC/DC
  -jak GOLDplus
  -bardzo dobre właściwości zapłonu i ponownego zapłonu
  -znakomita w zakresie prądu niskiego
  -wysoka trwałość
  -wysoka stabilność łuku elektrycznego
  -zastępuje z powodzeniem WT
  Elektroda WL 10
  (1,0 % lantanu)
  "czarna"
  AC/DC
  -jak GOLDplus
  -dobre właściwości zapłonu i ponownego zapłonu
  Elektroda W
  (100 % wolframu)
  "zielona"
  AC
  -stopy aluminium
  -stopy magnezu
  -stabilny łuk elektryczny przy AC
  -nie nadaje się do DC
  Elektroda WT 20
  (2,0 % toru)
  "czerwona"
  DC
  -stale nisko i wysokostopowe
  -stopy tytanu
  -stopy niklu
  -stopy miedzi
  -dobre właściwości zapłonu i ponownego zapłonu
  -możliwe zagrożenie zdrowia przy nieumiejętnym posługiwaniu się
  -nie nadaje się do AC
  -może być zastąpiona przez WC 20 i GOLDplus

   

  Zagrożenia przy spawaniu acetylenowo-tlenowym

  Chociaż zasady pracy przy spawaniu acetylenowo - tlenowym są podobne jak przy spawaniu łukowym, to występują różnice wynikające z innego źródła ciepła.

  W celu zabezpieczenia spawacza i osób przebywających w pobliżu należy sprawdzać:

  • czy jest wystarczająca wentylacja,
  • czy spawacz używa odpowiednich filtrów optycznych,
  • czy wszystkie połączenia w obwodach gazowych są w dobrym stanie i czy nie ma nieszczelności,
  • czy zawory zwrotne i bezpieczniki są właściwie zamontowane,
  • czy węże tlenowe i acetylenowe są w dobrym stanie i mają właściwą barwę ; tlen - niebieska, acetylen - czerwoną,
  • czy reduktory są połączone z butlami we właściwy sposób,
  • czy butle nie są pochylone o kąt większy niż 45°.
  • czy wszystkie złącza tlenowe są pozbawione smaru, ponieważ tlen w zetknięciu ze smarami może spowodować wybuch.

  W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób pracujących przy eksploatacji urządzeń energetycznych, odbiór złączy spawanych na tych urządzeniach a w szczególności na rurociągach i zbiornikach ciśnieniowych, pracujących pod ciśnieniem rzędu od 0,6 ¸ 16 Mpa odbywa się komisyjnie.

  W skład komisji wchodzą:

  • Pracownik odpowiedzialny za wykonanie remontu urządzenia (brygadzista),
  • Pracownik kierownictwa, komórki (firmy) odpowiedzialnej za wykonanie remontu,
  • Spawalnik (technolog), który opracowywał technologię spawania dla danego urządzenia,
  • Inspektor Dozoru Technicznego.

  Odbiór urządzeń dokonywany jest szczególnie skrupulatnie a dokumentem potwierdzającym taki odbiór jest protokół zdawczo - odbiorczy.

   

   

      

   

  powrót do strony głównej

  powrót na górę strony

   

  wszelkie prawa zastrzeżone © Spaw Białystok 2008